Priorytety

Priorytety

Projekt MULTI-ESKOLA jest partnerstwem strategicznym na rzecz edukacji. Chcemy nim objąć szkoły średnie, w tym zawodowe.

Postęp w promowaniu równości i włączenia społecznego jest jednym z filarów programu ERASMUS +, szczególnie odnosi się to do grup będących na marginesie naszych społeczeństw, jakimi są imigranci wraz z dziećmi. Statystyki są niepokojące, jeśli chodzi o ocenę wyników w nauce uczniów z doświadczeniem migracji (są niższe, niż wyniki dzieci bez tego doświadczenia) oraz o przedwczesne kończenie nauki. Adaptacja językowa jest zasadniczym celem i środkiem wspierającym naukę dzieci cudzoziemskich, jednocześnie ułatwiając im integrację społeczną. Wymaga jednak stworzenia odpowiedniego środowiska wspierającego naukę oraz przygotowania nauczycieli. To właśnie mieści się w celach projektu MULTI-ESKOLA.

Zgodnie z Deklaracją Paryską, chcemy wdrażać działania skoncentrowane na różnorodności w edukacji (formalnej i pozaformalnej), rozwoju społecznych, obywatelskich i międzykulturowych kompetencji, umiejętności posługiwania się mediami oraz walce z dyskryminacją i segregacją.

Kolejnym priorytetem jest wzmacnianie kompetencji nauczycieli. Projekt MULTI-ESKOLA jest skierowany do nauczycieli i dyrekcji szkół. Główne produkty projektu będą zawierały materiały dydaktyczne i zasoby pomocne w podnoszeniu kompetencji nauczycieli oraz będą umożliwiały wzajemne dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

Poza specyficznymi krajowymi priorytetami, na przykład założeniem rozwoju kluczowych kompetencji w programach nauczania w kształceniu zawodowym z Kraju Basków, chcemy też wspierać szkoły zmagające się z problemem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodzież. Jest to fenomen szczególnie dotykający młodzież z doświadczeniem migracji. Pracując nad ich społecznym włączeniem, możemy się przyczynić do zapobiegania temu zjawisku.

Projekt MULTI-ESKOLA rozpoczął się!!!

W projekcie MULTI-ESKOLA pracujemy nad szkoleniem online dla nauczycieli, mającym pomóc im w pracy m.in. z uczniami z doświadczeniem migracji.

Na naszej stronie zamieścimy produkty projektu, informacje o partnerach, organizowanych spotkaniach. Zapraszamy do korzystania.